fredag den 6. juni 2014

Billig Formeringskasse Med Undervarme / Cheap Heatet Propagation Box

Det har længe irriteret mig at priserne på legetøj til haven er alt for høje. Så er det godt at man indimellem nemt selv kan lave tingene, og det meget nemt og billigere end i butikkerne.
Det er snart tid til stiklinge formering af rododendron. Det kan sagtens gøres i en flamingo kasse, som man tit kan få gratis hos grønthandleren. Men mange arter og sorter, danner nemmere rod hvis der er koldere i toppen (ved bladene), end i bunden (ved vedet, hvor rødderne dannes). Hvis toppen er varmere, risikere man at stiklingen rådner.Derfor er en formerings kasse med varme i bunden, klart at foretrække.mine stiklinger står med 18-20 C, i bunden. Og 21-23 C, i toppen.= 2-4 graders forskæl. 

Materialer: 
7 watt.Varmeplade (til terarier). Plastkasse med tætsiddende låg 35 x 35 cm  x 25 cm høj. Termometer til kontrol af temperatur.Termometer med sugekop for nem montage.
Føleren sættes på indersiden af kassen
7 watt. 230 V. Varmeplade (til terarier).Plastkasse med tæt låg
Varmepladen tape's uden på kassens bund. da den ikke er 100 % vandtæt
Jeg bruger en aluminiums tape, men anden tape kan sagtens bruges.

Og så er den næsten klar til brug. Nemt ikke :-)

Sørg for at plastkassen har en vis højde. da der jo skal være plads til både kvist, og vækstmedie.
Om du stikker i potter eller direkte i mediet er op til dig selv. 
Jeg finder det nemmere at styre fugtigheden ved at stikke direkte i mediet
Og så kan kassen selvfølgelig også bruges til at så frø i.
Bemærk der ikke er termostat på varmepladen. Men en regulering,
 så man manuelt kan skrue op og ned for varmen.
Den kan laves for Ca :200-300 kroner. alt efter hvor man handler.
Glæden ved hjemmelavede planter er stor - God fornøjelse.
Mikkel

søndag den 29. december 2013

Så går vi igen mod lysere tider.....

juleferien er også brugt til lidt tid i værkstedet. Jeg har længe ventet på de sidste dele til en ny LED plante lampe. 41 x 3 watt dioder fordelt på følgende farver: 66o nm x 17 stk. 610-630 nm x 5 stk. 600-610 nm x 5 stk. 465-475 nm x 10 stk. 450 nm x 4 stk. = ialt 123 watt. Hver farve har sin egen 12 V transformer.
Jeg har taget lidt fotos til inspiration til andre der skulle have lyst til at bygge selv.

In the Christmas holidays some time has been used in the workshop. I have been waiting long time, for the last parts for a new LED plant lamp. 41 x 3 watt LEDs distributed in the following colors: 66o nm x 17 pcs. 610-630 nm x 5 pcs. 600-610 nm x 5 pcs. 465-475 nm x 10 pcs. 450 nm x 4 pcs. = Total of 123 watts. Each color has its own 12 volt transformer. 
I have taken some photos of inspiration to others who would want to build yourself.Diodes mounted on alluminium sheet, with super glue / Dioderne limes på alluminiums plade, med sekund lim


Mind the heat.Maks soldering time 5 sek. / Maks loddetid 5 sekunder

Diodes  are soldered in serial connection /  Dioderne loddes i serie forbindelsesealing wire connections / sikring af ledningssamlingerlørdag den 24. august 2013

Led Plantelys
Artikkel tidliger bragt i RhodoNyt 4-2012Noter om dyrkning af Rhododendron under LED-vækstlys.

”En glad amatørs pseudovidenskabelige research”

Min interesse for emnet startede, da jeg i radioen hørte, at forskere i Århus havde dyrket grønsager uden brug af andet lys end LED-lys (= light emitting diode). Vi kender efterhånden LED-lys fra mange områder i hverdagen. Hvorfor er det interessant?  Fordi energiforbruget ved LED-lys  er langt mindre end ved andre former for kunstige lyskilder. Samtidig er levetiden længere, efter sigende helt op til 50.000 timer. Det er væsentligt længere end lysstofrøret, og anskaffelsesprisen er efterhånden på et rimeligt niveau. Tænk hvis man kan mere end halvere sin udgift til kunstlys!

 Planternes stofskifte, fotosyntesen, er betinget af følgende elementer:

1)      Vand (H2O) og næringssalte som er i vandet eller tilsættes som gødning

2)      Kuldioxid fra luften (CO2), f.eks. i form af vores udåndingsluft. Dette bekræfter vigtigheden af, at vi snakker med vore små kæledægger

3)      Sollys, evt. kunstlys fra lysstofrør eller LED

Hvis disse betingelser er opfyldt i rette forhold, dannes der glukose (sukker), som er det ”protein”, der er basis for plantevæksten. Som en bonus for os afgiver planterne ilt gennem bitte små spalteåbninger på undersiden af bladene. Gennem de samme åbninger optager planterne CO2 fra luften. Spalteåbningerne er også de organer, der regulerer fordampningen fra bladene, den såkaldte transpiration.   

 

Når vi Rhodo-dyrkere i den nordlige del af Europa i løbet at efteråret og vinteren starter vores prikle- eller spirekasser, er vi afhængige af kunstlys, da der simpelthen er for lidt sollys til at opretholde fotosyntesen. Jeg må skynde mig at sige, at det kan lade sig gøre uden brug af kunstlys. Men for den optimale løsning kræves ekstra lys. Gert Forum Petersen lavede i sin tid en samlemappeside om brugen af kunstlys, baseret på lysstofrør. Der kan man blandt andet læse om de lysfrekvenser, som planterne bruger til fotosyntesen. Dagslyset består af et spektrum af forskellige bølgelængder, fra kortbølget violet-blåt til langbølget rødt.  Ikke alle bølgelængder er essentielle for plantevækst. Især den røde og blå del af spektret har betydning. Lysets bølgelængder måles i nanometer (nm). Rødt lys (620-720 nm) driver den primære fotosyntese og fremmer blomstring og frøsætning. Blåt lys (400-450 nm) fremmer primært den vegetative vækst, og hindrer planterne i at strække sig. Blåt lys giver altså kompakte planter. Det skal dog understreges, at den optimale lysblanding varierer alt efter planteart.

De lysstofrør vi hidtil med stor succes har anvendt, afgiver også lys af bølgelængder, som planterne ikke har brug for. LED-lys giver os mulighed for at selektere og sammensætte de frekvensområder, som er vigtige for plantevækst. Forskningen tyder på, at den ideelle balance er 92 % røde dioder og 8 % blå. Dette er en gennemsnitsbetragtning, som varierer alt efter de plantearter, der dyrkes. Optimalfordelingen for rhododendron er ikke tilgængelig på nettet og varierer formentlig fra art til art. Det er her jeg som den nysgerrige amatør er begyndt at prøve mig frem.( Et par timers blåt lys, fra morgenstunden, inden man slår over i et rødt eller blandet rødt og blåt lys, øger planternes optagelse af CO2 yderligere)     

Jeg startede med at anskaffe et par 7-Watt LED-pærer, indeholdende 7 lyskilder a` 1 Watt fordelt på 4 røde (620 nm) og 3 blå (460 nm). Dette lys blev anvendt til den ene af 2 ens frøportioner. Den anden frøportion blev belyst af et 18 Watts lysstofrør farve 83. Lyskildens højde over gromediet blev justeret, så lysstyrken målt i Lumen var ens for begge bede. Forsøget var i gang! 

Mine første iagttagelser tyder på, at spiringen under LED-lyset er hurtigere og bedre. Dog fik planterne rødlige blade, hvilket kunne tyde på dårlig rodudvikling. Ved eftersyn så rødderne dog fine ud. Faktisk var de langt bedre udviklet end på planterne under lysstofrøret. Nu hvor planterne er priklet om, bliver det spændende at følge den videre vækst.

Mine kælderforsøg fortsætter, og jeg skal også afprøve LED-lys på både stiklinger og podninger. 

Jeg vil også arbejde videre med sammensætningen af lyset. I Tyskland (via nettet) har jeg købt LED lamper med 165 røde, og 65 blå dioder, på hver 0,06 Watt. Jeg har også et par hjemmelavede lamper, liggende på arbejdsbordet. Det giver uendelig mange variationsmuligheder når man opbygger sine egne LED-lamper.

Fakta i denne notits stammer fra div. artikler på internettet. Det er stadig her, den største viden ligger.

OBS!
Jeg er opmærksom på at LUX ikke er korrekt måleenhed for planter. Mit budget afholder mig fra at købe optimalt måleudstyr.
Mikke Jørgensen
 
 
An amateur’s research on the use of LED lights in rhododendron propagation.
Mikkel Jørgensen
Hvidovre, Denmark
(modified from the RhodoNyt 2012 (4), the magazine of the Danish ARS Chapter; written in Danish and translated by the author)

My interest in this subject started when I heard on the radio that researchers in Aarhus, Denmark, had grown vegetables without the use of natural lightning, using only LED (light emitting diode) light. LED lights are now commonly used in many ways in daily life, and this is interesting because energy consumption by LED lights is much less than with other forms of artificial light. Their lifetime is also longer, reportedly up to 50,000 hours, significantly longer than fluorescent tubes. Finally, their purchase price is now at a reasonable level, allowing a reduction of more than halve the expense for artificial lighting!

Plant metabolism, i.e., photosynthesis, is subject to the following elements:
1) water, and nutrients which are added as fertilizer;
2) carbon dioxide from the air, such as is produced from of our breath, confirming the importance of the need to talk to our little darlings; and
3) light, from either the sun or if necessary, artificial light from incandescent, fluorescent or LED lights.
If these elements are provided in the right combination, glucose is formed, the energy source for plant growth. As a bonus for us, plants release oxygen as well!

When rhodo growers in northern Europe start plants during the fall and winter in our our prickle or germination boxes, we typically utilise artificial light, as there simply is not enough sunlight to sustain optimal photosynthesis then. I must hasten to say that propagation can be done without the use of artificial light but for optimal growth, extra light is required. Gert Forum Petersen, a f
ormer member of Danish chapter  and an ARS Silver Medal Awardee, discussed.
the use of artificial light, based on fluorescent lamps, and among other things, about the frequencies of light that plants use for photosynthesis. Daylight consists of a spectrum of different wavelengths, from short wavelength violet-blue to long wavelength red. Not all light wavelengths are essential for plant growth, as this is influenced by the types of pigments present in plant leaves. The red and blue parts of the spectrum are especially important. Light wavelengths are measured in nanometers (nm) and red light (620-720 nm) triggers hormones in plants that increase flowering and budding, but plants cannot grow with red light alone. Red light stimulates flowering and foliage growth, but too much red light will cause a plant to become spindly.
 
Blue light (400-450 nm) regulates the rate of a plant’s growth  and many plant responses, including stomata opening and phototropism. A plant's moisture loss is primarily influenced by stomata and blue light controls stomata behavior (openings on or beneath the surface of the leaves that control the rate of gas and water exchange), and thus the amount of water a plant retains or expels. Phototropism is the definition of a plant's response to light; the stems grow up toward the light and the roots grow down, away from the light. Blue light thus helps determine the compactness plants, although it should be emphasized that optimum light conditions varies with plant species.

The lamps we have successfully used to date also give light in wavelengths that plants do not need. LED lights allows us to select and assemble the light wavelength ranges that are most important for plant growth. General research (http://www.easygrowled.com/Info.aspx, http://www.bbbled.com/news/41.html, http://www.newenergyresearch.net/growing_plants_with_leds.php) suggests that the ideal average balance for most plant growth is 92% red and 8% blue LEDs. However, the optimal wavelength distribution for rhododendrons is not available and probably varies from species to species. This is where, I as a curious amateur, began to test and try out various LED combinations.  First I bought a pair of seven watt LED fixtures containing seven light sources of one watt each: four red (620 nm) and three blue (460 nm). This light was applied to one of two identical plantings of rhododendron seeds, with the second batch being illuminated by an 18 watt fluorescent tube (warm white 830; digit “8” is the Colour Rendering, and “30” is the colour temperature = 3000 K). Lamp height above the medium was adjusted to make a 2800 lumen brightness for both plantings. The trial was in progress, and the results after five months are reported here!

My initial observations suggested that germination with LED lights was faster and better. However, given the seedling’s reddish leaves, there was perhaps too low a light intensity. The roots looked fine and were more developed than with the the plants under fluorescent light. The plants have now been transferred into growing medium, and I am following further growth characteristics.

I will also be testing the LED lights on both cuttings and graftings, and will experiment further on the desirable composition of the light. I have recently bought LED light fixtures with 165 red and 65 blue LEDs, each of 0.06 watt. I also have a couple of homemade lamps, and there are endless variation possibilities when building your own LED fixtures. My newest creations are made with 30 one-watt diodes: 20 one-watt 660 nm reds, four one-watt 610-630 nm reds, and six one-watt 450-455 nm royal blues. The diodes are mounted on a 0.5 m2 sheet of aluminum to prevent overheating. My hope is to achieve a 40-50% power saving.
 NOTE: I am aware that LUX is not correct unit of measurement for plants. My budget keeps me from buying optimal measuring equipment.Mikkel Jørgensen
lørdag den 16. juli 2011

Rensning af rhododendron frøHøst, tørring, og rensning af frø

Så nærmer efteråret sig, og de små frøkapsler modnes. Og så er det tid til at indsamle årets høst af de pollineringer vi lavede i foråret. Hvordan er det så lige at man gør? Her er mit bud på hvordan det kan gøres.


1:Indsamling
Når frøkapslerne er ”modne” (skifter farve fra grøn til brunlig) samles de ind. Hvis de sidder for længe, åbner kapslerne sig, og frøene begynder stille og roligt at drysse ud. Så når du alligevel går rundt i haven, og snakker med dine planter, så hold et vågent øje, på de små frøkapsler. Husk at navn på art, eller krydsning, skal følge frøene. Der skal så lidt til, før det går galt. ( frøkapsler der den 1. november, stadig er grønne, kan sagtens høstes, og lægges til tørring)

2:Tørring
Frøkapslerne lægges et lunt sted (ikke varmt). Hvis frøene ligger for varmt, risikere man at de mister spireevnen. Det er vigtigt at de kan få luft, så de tørre, og ikke rådner. Som regel åbner frøkapslerne, efter kort tid. 5-10 dage. Jeg plejer at ligge mine frø til tørre, i et lille glas eller skål, ved stue temperatur på Ca. 22-24 grader C. Hvis kapslerne ikke vil åbne, kan man hjælpe dem lidt på vej, med en negl, kniv, eller lignende. Kvas ikke kapslerne, for meget, da det giver massere af urenheder, som du senere skal bruge energi på at fjerne igen. Som regel drysser frøene fint ud selv, uden den store hjælp.
3: Rensning
Sæt dig godt tilrette. Ikke et sted hvor der er vind eller gennemtræk. Da de ville være ærgerligt, hvis hele molevitten, fløj ud af vinduet. Det kan ikke undgås, at når man ryster og ”gelinde” klemmer frøene ud af kapselen, at der kommer lidt støv, smuds og uvelkommende ting med. Det er bedst at få fjernet så meget som muligt af dette, da det øger chancen for mug, svamp mm. Når frøene sås. Til dette bruges små sier, som frøene hældes igennem. Jeg har selv en hel del sier, med forskellige maske størrelser. Men det kan sagtens, klares med et par stykker, eller tre. Først hælder jeg frøene igennem en grovmasket si. Den fanger de store urenheder, og lader frø, og mindre partikler passere. Som underlag, bruger jeg et stykke rent papir. Så skifter jeg si, til en lidt mindre. Og gentager processen. Til sidst tager jeg en meget finmasket, som fanger frøene, og lader støv mm. Passere igennem. Der kan dog stadig være en del støv tilbage. Det sidste støv kan fjernes, ved at lade frøene glide, hen over et stykke papir. Så sætter støvet sig på papiret. Dette kan gentages et par gange, eller efter behov.
Og nu er jobbet gjort, og frøene er klar til såning, eller indsendelse til vores forenings frøformidling. Det er ikke så svært, og så er det faktisk ganske hyggeligt. Husk at der er lige så mange opskrifter, og variationer, som der er kokke. Du finder nok en der virker for dig. Rigtig god fornøjelse.

Mikkel Jørgensen 2011.

mandag den 27. december 2010

Frø,frø,frø.... Seeds, seeds, seeds.....

Så er man blevet frøforvalter i den Danske Rhododendron forening.... Og midt i arbejdet med registrering, op-posning mm. tillader jeg mig lige at bruge 10 min. på min blog. Mest for lige at gøre lidt reklame for den fine frøliste.http://www.rhododendron.dk/fro-2010.html
Men også for at sige tak til den tidligere frøforvalter, Jes Hansen. Når nu man selv sidder med alt arbejdet, indser man hvor meget arbejde du har haft de foregående år. Stort tak ! Og held og lykke med alt den fritid du nu har.
Og nu må jeg tilbage til arbejdet. De små frø, venter.... Og det samme gør alle dem der har bestilt frø.
Ha' det godt !

Now i have the priviledge to be in charge of the seed -list/distribution in the Danish Rhododendron society. Chapter of ARS. And in spite of all the work i need to do, i allow my self 10 min. to write in my blog. Mostly to do a little advertsing for the fin seed list.http://www.rhododendron.dk/fro-2010.html
But also to send thanks to the former man in charge. Jes Hansen. Now i know what great amount of work you have been doing the previous years. Thanks.
And now i must return to the work. The small seeds are avaiting, and so do all those that have orderd seeds.....

søndag den 30. maj 2010

Gammelkøgegaard Plantesamlingens 30 års jubilæum 29 maj 2010

Solskin og massere af glade mennesker. . . Det må der skrives lidt om på bloggen.
Den danske Rhododendron forenings plantesamling på Gammelkøgegaard fylder 30 år, og det blev fejret med maner. Plantemarked, guidet ture i samlingen, dejlig frokost, plantelotteri. Jeg fik selv købt et par spændene planter.
R. haematodes var. haematodes og R. sanguineum ssp. sanguineum. To spændene arter, som jeg glæder mig til at se vokse op. Indtil videre er de pottet op, og står beskyttet i " børnehaven".
Billeder fra dagen kan ses i mit Picasa album.
Caio!

søndag den 1. marts 2009

Podning af rhododendron - Grafting rhododendrons

Mere formering…

Lørdag d.28. februar var der podedag, afholdt af den danske Rhododendron forening. Og det måtte jeg selvfølgelig bare deltage i … Deltagerne tager podekviste fra deres haver med, og så bliver de lagt på et bord til fælles brug. Og der var mange spændene ting. Underlagende som der podes var R.Cunninghams White, kunne købes på stedet. Principperne der bruges ved podning er simple. Teknikkerne er mange… Det er simpelt, og alle kan være med! Grundprincippet er at få cambium lagende på underlag og kvist til at ligge lige oven på hinanden. Så kvist og underlag skal være samme tykkelse. Den metode jeg brugte mest er kopulation også kaldet "The German method". (Skråt snit gennem underlag og kvist) Jeg lavede dog også et par kløft podninger(snit ned i underlaget og skrå snit fra to sider i kvisten) Når underlag og kvist passer præcist, taper jeg dem sammen med microporretape. Andre bruger elastikker eller bast. Nogle bruger endda klemmer.
Når podningen er lavet sætter jeg dem i potter med en klar pose over, så der holdes høj luft fugtighed.så sættes de under lys, ved ca. 20 grader.
Jeg fik lavet 10 podninger med blandt andet: R. sherriffii -R.sanguineum ssp didymum - R.proteoides - R.aureum …
Og så er det bare at vente på at de ”vokser” sammen i callusen…
I øvrigt har Birck rigtigt gode billeder liggende på sit Picasa album :
http://picasaweb.google.com/birck.denmark

More propagation ...


Saturday d.28. February, there was grafting day, organized by the Danish Rhododendron Association. And of course I had to just attend ... Participants will take graft twigs from their gardens, and then they put on a table in common use. And there were many exciting things. Underlays used were Cunningham R. White, could be purchased on site. The principles used in grafting are simple. The techniques are many ... It's simple and everyone can do it! The basic principle is to get the Cambium layer on base and twigs to lie just above the other. So twigs and the ground must be the same thickness. The method I used most copulation is also called "The German method". (Tilted cut through the base and twigs) I made also a few cleve grafts (cut down into the ground and tilted cut from two sides of the attic) when base and twigs fits exactly I taper them with surgical tape . Other uses elastic or bast. Some even use clamps. When grafting is done I put them in pots with a clear bag over to keep high air humidity.Placed under light at approx. 20 degrees. I had made 10 grafts with among others: R.sherriffii –
R.sanguineum ssp didymum - R.proteoides - R.aureum ... Then im waiting for the joints to grow together ... There are some really good pictures lying on Birck’s Picasa album:
http://picasaweb.google.com/birck.denmark

lørdag den 31. januar 2009

More rhododendron seeds / Flere rhododendron frø

Så kom der igen Rhododendron frø med posten.

Denne gang er det frø fra RSF, The Rhododendron Species Foundation. Som ligger imellem Seattle og Tacoma, Washington. USA. RSF er en forening dedikeret til bevarelse og udbredelse af rhododendron. (
http://www.rsf.citymax.com).
Efter læsning af Peter Cox’s bog:The cultivation of rhododendrons. En fantastiks bog, med meget detaljerede vejledninger og beskrivelser af forskellige tekniker… Tilbage på sporet – Midt i så mediet har jeg gødet med langsomt opløseligt gødning. Det bliver spændene at se resultatet.
Frøene fra neriiflorum gruppen har jeg dog ikke gødet.
Mine frø indkøb er følgende:
RSF 3506-2008 R. cinnabarinum ssp.cinnabarinum
RSF 3493-2008 R. dichroanthum ssp.dichroanthum
RSF 3450-2008 R. neriiflorum ssp. neriiflorum
RSF 3410-2008 R. thomsonii
RSF 3457-2008 R. thomsonii
RSF 3466-2008 R. wardii

Og så er der som sædvanligt kun en ting at gøre... Vente med den største tålmodighed. :-)
Stor tak til alle mine læsere (Mor & lillesøster)


Again Rhododendron seeds arrived in the mail.
This time, the seeds from RSF, The Rhododendron Species Foundation. Located between Seattle and Tacoma, Washington. USA. RSF is an association dedicated to the preservation and dissemination of rhododendrons. (http://www.rsf.citymax.com).
After reading Peter Cox's book: The cultivation of rhododendrons. A fantastic book, with very detailed instructions and descriptions of different techniques ... Back on track - the middle of the media, I fertilize with slow-soluble fertilizer. It will be interesting to see the result. Seed from neriiflorum group I have not fertilized.
My seed supply are:
RSF 3506-2008 R. cinnabarinum ssp.cinnabarinum
RSF 3493-2008 R. dichroanthum ssp.dichroanthum
RSF 3450-2008 R. neriiflorum ssp neriiflorum
RSF 3410-2008 R. thomsonii
RSF 3457-2008 R. thomsonii
RSF 3466-2008 R. wardii
And then there are as usual only one thing to do ... Waiting with the utmost patience. :-)
Big thank you to all my readers (Mom & little sister)

torsdag den 1. januar 2009

Planteliste / Plant list

Så har jeg langt om længe fået lavet en ordentlig liste over mine rhododendroner. Det er med at få det gjort med den hastighed samlingen vokser. Frøplanterne må komme senere... (frønumre & oprindelse, er ikke lagt på bloggen)
Godt Nytår til alle mine mange læsere....(mor)

Finally i got to make a disent plantlist of my rhododendrons. It had to be done,as my collection are growing rapidtly.The Seedlings have to come on a list later.(seed numbers & origin, are not put on the blog)
Happy Newyear to all my many faithful readers...(mommy)

Arts navn
R.ambiguum
R.arborescens
R.arborescens
R.atlanticum
R.austrinum
R.calendulaceum ex.GFP
R.calostrotum ssp. Keleticum
R.calostrotum ssp. Riparioides
R.campylogynum
R.campylogynum
R.campylogynum "Black"
R.campylogynum "cox 10"
R.campylogynum var. Charopeum
R.camtschaticum
R.camtschaticum "white"
R.cinnabarinum ssp. Tamaense
R.cinnabarinum ssp.xanthocodon concatenans grp.
R.cinnabarinum var. Purpurellum
R.cinnabarinum var. Roylei
R.citriniflorum var. Horaeum
R.dauricum
R.dendrocharis
R.dendrocharis
R.dichroanthum
R.elegantulum (ex.TJ) x ARS 233/90
R.ferrugineum (ex.Vagn Søndergaard)
R.flavidum
R.forrestii ssp forrestii (repens)
R.fortunei
R.glaucophyllum "Low white"
R.hanceanum "Nanum"
R.impeditum
R.kongboense
R.lepidostylum
R.macabeanum
R.nakaharae
R.nitidulum var. omeiense
R.orbiculare
R.oreotrephes
R.pachysanthum (ex.OR)
R.pemakoense "patulum"
R.polycladum
R.polycladum (FCC)
R.pseudochrysanthum
R.quinquefolium
R.roxieanum var. Oreonastes
R.rupicola var muliense
R.rupicola var. Rupicola "Cox form"
R.russatum "Cox form"
R.saluenense
R.sanctum Nakai var. Lasiostylum (red)
R.sanguineum ssp. Didymum
R.sutchuenense
R.tsaii aff.
R.tschonoskii
R.xanthocodon
R.yungningense


Hybrider
R.Babarella
R.Catawbiense Hybrid, violet
R.China
R.Cunninghams White
R.Curlew
R.Madam masson
R.Prinsess Ann
R.souli(red) x Carmen


lørdag den 20. december 2008

Postkort / Postcard


Når man nu ikke kan vinde Rhododendronforeningens forsidekonkurence.....

Det er da lidt af en ære, at få et billede på et af Rhododendronforeningens postkort. Og så går det til et super godt formål! (nu køber min mor ihverttilfælde)
Og så skal der da også sendes en jule hilsen til alle mine læsere, og et ønske om et rigtigt godt nytår.

It's an honor to get a photo on one of the Danish chapter of ARS's annual post cards. And it for a brilliant purpose. (my mother are gonna bye, for sure)
Christmas greetings for all my readers, and a happy new year.
Posted by Picasa

søndag den 14. december 2008

Flere frø... More seeds...

Så kom de bestilte frø fra den Danske rhododendronforening...
The seeds from the Danish chapter of ARS has arrived...

Så fik julestemningen for alvor fat i mig.Frøene som jeg havde bestilt kom og nu er de sået i mine små plast-bokse.Denne gang har jeg tilsluttet undevarme. Jeg har lavet nogle små aluminiums plader med et lille varmekabel monteret under pladen.kablerne er fra dyrehandlen, af den slags der bruges til reptiler.Det ser ud til at virke fint.temperaturen er ca. 24,5C.i bunden af plastboksen,og 20C.i toppen.
Desværre fik jeg ikke de frø jeg ønskede mig allermest, R.citriniflorum, men jeg kan så kun håbe at der kommer planter på plantemarket eller andre frølister...
Jeg syntes at årets frøliste er super spændene, (http://www.rhododendron.dk/fro-2008.htm) og jeg har da også fået nogle meget spændene frø:
236/08 RF. R. dichroanthum ssp schypocalyx,
237/08 RF. R. drumonium ?,
275/08 RF. R. petrocharis,
276/08 RF. R. proteoides,
280/08 RF. R. racemosum,
305/08 RF. R. stewartianum,
307/08 RF. R. taliense (yellow flower),
312/08 RF.R. tapetiforme ?,
313/08 RF. R. temenium,
Og så er det bare at vente på at de spire ...

The christmas spirit finaly got into me.The seeds from the Danish chapter of ARS has arrived,and this morning i have been sowing into my 4 liters plastic boxes.This time i'm trying buttom heating.I bought heating cabels uset to reptiles, and mounted them on aluminium plates.It looks like it is working perfect.The temperature are aprox.24,5C.in the buttom of the boxes,and 20C.in the top.
Unfortunally i didn't get the seeds i wantet most.R.citriniflorum, but i hope to get it in some of the other seed lists...
This years seedlist(http://www.rhododendron.dk/fro-2008.htm) are looking very exciting, and i managed to get a lot of goodies...
236/08 RF. R. dichroanthum ssp schypocalyx,
237/08 RF. R. drumonium ?,
275/08 RF. R. petrocharis,
276/08 RF. R. proteoides,
280/08 RF. R. racemosum,
305/08 RF. R. stewartianum,
307/08 RF. R. taliense (yellow flower),
312/08 RF.R. tapetiforme ?,
313/08 RF. R. temenium,

Now i'm just waiting for germination....


tirsdag den 25. november 2008

Såning af Rhododendron frø. Sowing Rhododendron seeds

Hej læser(e)...
Greetings reader(s)...
Jeg kunne ikke vente på de nye frølister, så jeg har bestilt fra RCMG (http://www.rhodogroup-rhs.org/). Det var egentlig mest fordi jeg gerne ville prøve at så tidligere end normalt. Men også endnu en test af spagnum med perlite kontra klyne. Desværre har posten været længe undervejs, så jeg har ikke fået sået før d.24/11 2008. R.megeratum 2 forskellige R.lepidotum, og 2 forskellige R.parvifolium. Frøene er sået og nu er det bare at vente på at de spire. Jeg har lagt billederpå mit picasa album http://picasaweb.google.com/mikkels.rhododendronphoto/RhododendronFrSeedsFraRCM24November2008##


I just couldn't wait for the new seed-lists, so i made an order at The RCMG(http://www.rhodogroup-rhs.org/). The main idea were to try sowing earlier than normally, but also another test on peat and perlite V.peatblock. Unfortunally the mail has taken a long time, so i haven't been sowing before the 24th of november.2008.R.megeratum 2 different R.lepidotum, og 2 different R.parvifolium. The seed has been sown, and now i can only wait for germination. There are pictures of the operation on my picasa album.http://picasaweb.google.com/mikkels.rhododendronphoto/RhododendronFrSeedsFraRCM24November2008#